محصولات
اطلاعات تماس
دفتر مرکزی: خیابان شهید مطهری- خیابان ترکمنستان- روبروی فروشگاه شهروند- شماره 18
تلفن: 6-88455061
نمابر: 88436040


به منظور فروش هر چه بیشتر و به دست آوردن نتایج فورى بدون افزایش هزینه­ ها، در آگهىهاى خود، صفحات وب و دیگر پیامهاى فروش از این پنج روش استفاده كنید.

1- مزایا را ملموس کنید:
مردم با توجه به اعتمادى که یك محصول در آنها به وجود مىآورد، آن محصول یا خدمت را مىخرند.
براى بزرگنمایى احساس خوبى که مشترى پس از استفاده از محصول شما تجربه خواهد کرد، از کلمات واضح و روشن استفاده کنید.

2- احساس نیاز را بزرگ جلوه دهید:
پس از ارایهى تصور خود از آنچه که مشترى با استفاده از محصول یا خدمت شما به دست خواهد آورد، آنچه را که وى در صورت نخریدن محصول شما از دست خواهد داد، یادآورى کنید. مردم اغلب با احساس نیاز بیشتر، تمایل بیشترى براى به دست آوردن پیدا مىکنند. با یادآورى آنچه مشترى در صورت نخریدن محصول شما از دست مىدهد، تقاضاى فروش را تقویت کنید.

3- گزینه هاى تولید را کاهش دهید:
در هر آگهى، تنها یک محصول یا یک خدمت را تبلیغ کنید. بیشتر مردم براى انتخاب یک گزینه دچار مشکل می­شوند. به ویژه زمانىکه تصمیم به خرید یک محصول یا خدمت، سبب شود که از خرید محصول یا خدمت دیگر منصرف شوند یا آن را به تعویق اندارند. آنها به طور معمول وقتى با چنین مشکلى روبهرو مىشوند، تصمیمى نمىگیرند و بدین ترتیب شما فروش خود را از دست مىدهید.
همچنین، چند محصول یا خدمت را در یک بسته و با یک قیمت، قرار دهید، تا با این کار مشکل تصمیمگیرى براى خرید گزینههاى جداگانه را حذف كنید و فروش خود را افزایش دهید.

4- گزینه هاى خرید را بیشتر کنید:
تعیین كنید چه گزینههایى از خرید، فروش شما را افزایش و کدام گزینهها فروش را کاهش مىدهند. افزون بر این، راههاى گوناگونى را که براى خرید مشتریان از شما وجود دارد، مشخص سازید.
ممكن است استفاده از روشهاى مشابه براى افراد گوناگون مناسب نباشد. اگر براى مشتریان بالقوه راه مطلوب و آسانى براى سفارش دادن وجود داشته باشد، آنها به سرعت وارد عمل خواهند شد. براى مثال بسیارى از بازاریابهاى برخط، فقط سفارشهاى آنلاین را قبول مىکنند، در حالىکه مىتوانند با افزایش راههاى سفارش كالا یا خدمات براى مشترى مانند تلفن، فکس و نامه پستى، فروش خود را به راحتى افزایش دهند.

5- روشهاى خرید را ساده کنید
اگرخرید را براى مشترى ساده کنید، فروش بیشترى خواهید داشت. بنابراین سعى کنید راههایى پیدا کنید که خرید را سادهتر و سریعتر مىکنند. براى مثال بسیارى از بازاریابهاى اینترنتى، حتی زمانى که سفارش، تنها شامل یک یا دو گزینه مىشود، از کارتهاى خرید براى فرآیند سفارش استفاده مىکنند.
مشترى را به تحمل فرآیندهاى پیچیدهى کارتهاى خرید، آن­ هم فقط براى خرید یک مورد، مجبور نکنید. چرا که برخى از مشتریان به همین دلیل خرید را رها خواهند کرد.
وقتى تنها یک یا دو گزینه براى سفارش خرید وجود دارد، از یک فرم خرید آنلاین ساده به جاى کارت خرید استفاده کنید. با این کار فروش شما افزایش می­یابد.
هر کدام از این عوامل می­تواند فروش شما را افزایش دهد. پس از هم اکنون در آگهىهاى خود، صفحات وب و دیگر پیامهاى فروش از آها استفاده کنید. این عوامل محرك بدون افزایش هزینه ­ها نتایجى فورى به دنبال خواهند داشت.
 

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۰