محصولات
اطلاعات تماس
دفتر مرکزی: خیابان شهید مطهری- خیابان ترکمنستان- روبروی فروشگاه شهروند- شماره 18
تلفن: 6-88455061
نمابر: 88436040
*  سخن مدیـرعامـل
* بـرگزاری دوره آموزشی تخصصی دستگاه های چیلربا اعطای گواهینامه رسمی از سازمان فنی وحرفه ایی کـشور
*  معـرفـی دستگاه نسـل پنجـم VRFهـای مـیدیـا در هتل لاله تهران
*  پـروژه هاي بـین المللـی VRF شـرکت مـیدیـا
* معـرفی دستگاه هـا ی چـیلـر اسکـرو آب خنـک و هـوا خـنک در  اصفهـان
* سری پنجم  VRFهـای مـیدیـا(V5X)
تاریخ: ۶ آبان ۱۳۹۶